Rozsah znaleckého oprávnění

V roce 2006 rozhodl ministr spravedlnosti České republiky v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37 / 1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů o zapsání společnosti ALFA znalecká s.r.o. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

- oceňování podniků a jeho částí
- oceňování věcí nemovitých
- oceňování věcí movitých
- oceňování finančního majetku
- oceňování nehmotného majetku a majetkových práv
- oceňování pohledávek a závazků
- oceňování hodnoty obchodních podílů a cenných papírů
- oceňování fůzí a akvizic
- oceňování investic
- odvětví řízení, plánování a organizace ekonomiky a podniků